Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, rövidítve MsKS-VMK 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) Rendeletének természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a személyes adatok védelméről szóló 2018. évi 18. számú törvénynek megfelelően dolgozza fel személyes adatait.

Az adatkezelő adatkezelése során Ön érintett, tehát olyan személy, akire a személyes adatok feldolgozása vonatkozik.

1. Adatkezelő kapcsolattartási adatai
Adatkezelő: Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, rövidítve MsKS-VMK
Székhely: Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
Azonosító szám: 00036561
Tel: +421 31 590 08 11
Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatai:
mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
tel: +421907 226 271

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

3. Az érintettek jogai:

a) Hozzájárulás visszavonása – abban az esetben ha az Ön személyes adatait hozzájárulás alapján dolgozzuk fel, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulását visszavonhatja elektronikusan, e-mail küldésével, a következő címen Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., írásbeli bejelentéssel a hozzájárulás visszavonásáról vagy személyesen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

b) Hozzáférési jog - jogosult arra, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsássuk illetve, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait írásban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére.

c) A helyesbítéshez való jog - érintettként jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ha úgy gondolja, hogy a rendelkezésünkre álló adatok pontatlanok, hiányosak vagy nem aktuálisak, kérje a személyes adatok helyesbítését, aktualizálását vagy kiegészítését.

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) - jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, például ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték. Jogait az összes meghatározó, releváns szempontból kell megvizsgálnunk. Például a személyes adatok kezelését előíró és az adatkezelőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése nem teszi lehetővé a törlési kérelme teljesítését.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog – bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy kérésére személyes adatait ne kezeljük tovább. Olyan esetekben amikor az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát vagy úgy gondolja, hogy az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából.

f) Az adathordozhatósághoz való jog - bizonyos esetekbem jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog csak azon személyes adatokat érinti, amelyeket hozzájárulás vagy szerződés alapján szereztünk Öntől, ahol Ön az egyik a szerződött felek közül.

g) A tiltakozáshoz való jog - tiltakozhat személyes adatainak felhasználása ellen, amelyek jogos érdekeink érvényesítéséhez szükségesek. Ha tiltakozik a személyes adatai feldolgozása ellen és nincs okunk az adatainak feldolgozásához jogos érdekeink érvényesítéséhez, nem fogjuk tovább használni személyes adatatit.

h) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – ha feltételezi, hogy személyes adatait igazságtalanul vagy jogtalanul dolgozzuk fel, jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/32313214; mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., https://dataprotection.gov.sk

4. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
Az adatkezelő a következő céllal dolgozza fel személyes adatait:

a) Személyzeti nyilvántartás és bérszámfejtés – az adatkezelés célja az adatkezelő mint munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése munkaszerződés vagy hasonló szerződés alapján. Az adatkezelés jogszerűsége: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Rendelet 6 cikk 1. pont c) bekezdés szerint és munkaszerződés vagy megegyezés (a Rendelet 6 cikk 1. pont b) bekezdés) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél a Munkatörvénykönyv szerint. Az adatátadás címzettjei: egészségügyi biztosító, szociális biztosító, önkéntes nyugdíjpénztár, oktatási ügynökség és oktatók, közhatalmi szervek, ügyvédek, indokolt esetben bíróság, bűnüldöző szervek és bírósági végrehajtók. A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik. Az adattárolás időtartama az iratkezelési tervben van meghatározva( pl. Személyi irat – 70. életév betöltése).

b) Biztonság és egészségvédelem - az adatkezelés célja a biztonsági előírások betartása, iskolázások rendezése és a munkabalesetek nyilvántartása. Az adatkezelés jogszerűsége: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Rendelet 6 cikk 1. pont c) bekezdés szerint. ( főként a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének biztosításáról szóló törvény szerint) Az adatátadás címzettjei: biztonságtechnikai társaság, Munkaügyi felügyelőség, indokolt esetben bíróság, bűnüldözői és szabálysértési szervek A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik. Az adattárolás időtartama 5 év.

c) Könyvvitel - az adatkezelés célja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése különleges előírások szerint (számviteli törvény, jövedelemadó törvény stb ). Személyes adatok feldolgozásának jogalapja adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6 cikk 1. pont c) bekezdés szerint. Az adatátadás címzettjei: könyvelő és közhatalmi szervek. A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik. Az adattárolás időtartama 10 év.

d) Kameramegfigyelés - az adatkezelés célja rend és közbiztonság biztosítása, bűntények feltárása, a megfigyelt területeken tartózkodó személyek vagyonának és egészségének védelme. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése a Rendelet 6.cikk (1) bekezdés f) pont szerint. Az adatátadás címzettjei kamerarendszer adatfeldolgozója, indokolt esetben bíróság, bűnüldözői és szabálysértési szervek. A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik. Az adattárolás időtartama videofelvétel formájában 15 nap.

e) Panasztételek ügyintézése - Személyes adatok feldolgozásának jogalapja 9/2010. számú törvény a közérdekű bejelentésekről és panaszokról. Az adatátadás címzettjei panaszbenyújtók és más érintett személyek. A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik. Az adattárolás időtartama 10 év.

f) Iratkezelés - adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Rendelet 6.cikk (1) bekezdés c) pont szerint ( főként 2002.évi 395.számú törvény a levéltárakról és irattárakról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról ) A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik. Az adattárolás időtartama külön előírásban van meghatározva.

g) Információközlési kérvények ügyintézése - Személyes adatok feldolgozásának jogalapja a 2000. évi 211.szánú törvény az információkhoz való szabad hozzáférésről, valamint egyéb törvények módosításáról (információszabadság-törvény). Az adatátadás címzettjei: kérelmező információszabadság-törvény szerint. A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik Az adattárolás időtartama 10 év.

h) Üzleti kommunikáció - Személyes adatok feldolgozásának jogalapja az adatkezelő érdekeinek érvényesítése a Rendelet 6.cikk (1) bekezdés f) pont szerint. Az adatkezelő jogos érdeke kötelezettsége teljesítése tevékenységének megfelelően. A személyes adat szolgáltatása és feldogozása jogszabályon alapszik. Az adattárolás időtartama az iratkezelési tervben van meghatározva.

i) Az adatkezelés célja tájékoztatás a MsKS – VMK tevékenységéről mailen és postai úton. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja az érintett hozzájárulása.

5. Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a személyes adatokat.

Városi Hivatal Városi Televízió Kortárs Magyar Galéria Dunaszerdahelyi Thermalpark Municipal Városi Rendőrség